Zodiac Signs Of Hindu Gods – How To Know Which God To Worship?

Zodiac Signs Of Hindu Gods – How To Know Which God To Worship?

How to know which god to worship and Which Hindu god am i born under? Know the zodiac signs of Hindu gods and which god to worship according to zodiac sign.

Isht Dev according to Zodiac Sign

 1. Aries: Vishnu or Sun
 2. Taurus: Ganesh
 3. Gemini: Sarswati, Tara, Lakshmi
 4. Cancer: Hanuman
 5. Leo: Shiva
 6. Virgo: Bhairvji, Hanuman, Kali
 7. Libra: Bhairvji, Hanuman, Kali
 8. Scorpio: Shiva
 9. Sagittarius: Hanuman
 10. Capricorn: Sarswati, Tara, Lakshmi
 11. Aquarius: Ganesh
 12. Pisces: Durga, Radha, Sita or other goddess

Rashi and Their Hindu Gods

 1. Maish (Aries) – Mangal (Mars)
 2. Vrish (Taurus)  – Shukra (Venus)
 3. Mithun (Gemini) – Budh (Mercury)
 4. Kark (Cancer) – Chandra (Moon)
 5. Singh (Leo) – Surya (Sun)
 6. Kanya (Virgo) – Budh (Mercury)
 7. Tula (Libra) – Shukra(Venus)
 8. Vrishchik (Scorpio) – Mangal (Mars)
 9. Dhanu (Sagittarius) – Guru (Jupiter)
 10. Makar (Capricorn) – Shani (Saturn)
 11. Kumbh (Aquarius) – Shani (Saturn)
 12. Meen (Pisces) – Guru (Jupiter)